Dnia 9 marca 2021 r. odbyła się nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum im. Stanisława Beresia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz w sprawie zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2023”, a także określiła środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Następnie Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych działek stanowiących: własność gminy Jeżowe z przeznaczeniem na drogi powiatowe: Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart, Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska i Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka – Dudziki.

Realizując porządek obrad Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, m.in.: wprowadzając zadanie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem i Rudnik – Kończyce wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059R w miejscowości Przędzel, w kwocie 3.727.085 zł; przekazując dotację celową w kwocie 60.000 zł dla SPZZOZ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatu USG dla Przychodni Specjalistycznej” a także udzieliła pomocy finansowej w kwocie 8.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku na zakup skokochronu.

Ponadto Rada dokonała również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034.