grafika

Powiat Niżański otrzymał środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dokonał podziału zgodnie z obowiązującym algorytmem, określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z tym Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Środki na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej zgodnie z podjętą uchwałą wynoszą 225 400 zł, natomiast w zakresie rehabilitacji społecznej 1 845 374 zł, w tym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 193 280 zł. Łączna wysokość środków, jakie otrzymał Powiat Niżański na realizację zadań to kwota 2 070 774 zł.

Szczegółowy podział środków na konkretne cele przedstawiają się następująco:

Rehabilitacja zawodowa:

 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – 45 400 zł,
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 45 000 zł,
 • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej – 135 000 zł,

Rehabilitacja społeczna:

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 1 193 280 zł,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 160 000 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier:
  • architektonicznych – 171 000 zł,
  • w komunikowaniu się – 50 000 zł,
  • technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 20 000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia:
  • w sprzęt rehabilitacyjny – 20 000 zł,
  • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 197 899 zł,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 33 195 zł.

- Wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach powyższych środków udzielać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, realizując zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przy podziale środków brano pod uwagę zidentyfikowane potrzeby osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Podział środków między zadania skonsultowano ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

wykres