zdjęcie

W niżańskich placówkach oświatowych okres wakacyjny, jak zawsze, wykorzystano na przeprowadzenie częściowych remontów, mających na celu poprawę warunków lokalowych, bezpieczeństwa oraz komfortu nauki i pracy w szkołach. Łączna kwota, jaką wydatkowano na przeprowadzenie remontów wyniosła 135 795,40 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym gruntownym remontom poddano cztery klasy. Dodatkowo w dwóch salach wymieniono instalację elektryczną. Do chwili obecnej trwa modernizacja instalacji c.o.

W Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem wykonano i zamontowano podjazd oraz uchwyt zabezpieczający dla osób niepełnosprawnych na korytarzu w budynku dydaktycznym.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dokonano kapitalnego remontu 17 mb barierek schodowych wewnętrznych przy bibliotece.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Jeżowem wykonano renowację gabinetu pedagoga oraz higienistki.

Ponadto Powiat Niżański realizuje zadanie w zakresie zagospodarowania budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Celem przedmiotowej inwestycji jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb wychowanków SOSW oraz zachowanie równowagi i trwałości procesu w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zadania to kwota blisko 11,3 mln zł. Inwestycja obejmuje m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę konstrukcji dachu z pokryciem, modernizację kotłowni, montaż pompy ciepła, wykonanie instalacji c.w.u., instalacji fotowoltaicznej, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej. Termin wykonania zadania zaplanowano na koniec marca 2023 roku.

Dzięki podpisanemu przez Powiat Niżański porozumieniu z Gminą Nisko, RCEZ i LO w Nisku wzbogacą się o nowe pracownie, a kadra będzie miała możliwość uczestnictwa w szeregu działań szkoleniowych.  Szczególny nacisk w szkołach położony będzie na nauczanie informatyki i języków obcych. Projekt, przy którym pracowały będą Gmina i Powiat opiewa na prawie 1,2 mln złotych, z czego około 750 tys. złotych - to finansowa pomoc z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa. Projekt partnerski realizowany będzie do 2024 roku.

Od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Powiat Niżański realizuje również projekt pod nazwą „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie niżańskim, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli. Wsparciem w ramach projektu objęte są 3 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Wartość całego projektu to 2 735 869,90 zł, w tym wkład funduszy europejskich to kwota 2 325 489,41 zł.

W ramach środków własnych Powiat realizuje zadanie „Zakup i dostawa klasopracowni dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego”. Pracownie językowe trafią do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, w Zespole Szkół w Jeżowem będzie wirtualna pracownia wieloprzedmiotowa a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wzbogaci się o pracownię komputerową. Środki zaplanowane na to zadanie to kwota 300 000 zł. 

- Każdego roku Powiat Niżański stara się, aby w jak największym stopniu poprawić warunki lokalowe w szkołach, poprzez przeprowadzanie różnych, nawet niewielkich, remontów, zakupów wyposażenia i inwestycji. Cieszymy się, że nasi uczniowie i podopieczni każdego roku mogą rozpoczynać naukę w odnowionych obiektach, które w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu w czasie przebywania w nich, jak i trwania nauki – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.