Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. 3-go Maja 32C

Naczelnik Wydziału

tel. (15) 84 15 428 lub (15) 84 15 407 w. 210

 

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien być złożony przez właściwego zarządcę drogi po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wniosek winien zawierać w szczególności:

 1. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami - 3 egz.,
 4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 5. cztery egz. projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu,
 6. opinie:
 • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do obszarów górniczych,
 • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • dyrektora własciwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionej na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

7.  Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

8.  Do wniosku należy dołączyć w/w opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu, oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2

Opłaty

Opłaty skarbowe:

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Termin i załatwianie

Zgodnie z art. 11a ust 3 ustawy, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 11a, 11d, 11f, 11g, 11i, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.