Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. 3-go Maja 32C

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

G i M Nisko: pok. nr 6, tel. (0-15) 84 15 429, (0-15) 84 15 407 w. 213

G i M Rudnik, G. Krzeszów: pok. nr 5, tel. (0-15) 84 15 407 w. 212

G i M Ulanów, G. Jeżowe: pok. nr 5, tel. (0-15) 84 15 407 w. 212

G. Harasiuki, G. Jarocin: pok. nr 4, tel. (0-15) 84 15 407 w. 211

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-2 (formularz do pobrania B-2)

Informacje uzupełniające do wniosku B-4 (formularz do pobrania B-4) wymagane w przypadku gdy zgłoszenie składa więcej niż jeden inwestor lub ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika

 

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów ewentualnie sprawdzającego projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2 egz. projektu budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi.
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3(formularz do pobrania B-3):
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
 • W przypadku zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie ma obowiązku dołączania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2

Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nisko, Plac Wolności 14 lub na konto Urzędu Gminy i Miasta Nisko nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

Opłaty skarbowe:

 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł
 • przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej  powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł.
 • przyjęcie zgłoszenia przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki określonej jw.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Termin i załatwianie

do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Podstawa prawna

 • art. 29 ust.1 pkt 1a, art. 30 ust.1 pkt 1, ust. 4 pkt 4b i art. 32a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listpada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje

Zgłoszenia organowi (zamiast pozwolenia na budowę) wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tego budynku. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Pobierz pliki

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

- B2.pdf

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

- B3.pdf

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę (B-4)

- B4.pdf