Drukuj

 

Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

AB

Komórka organizacyjna:

 

Kategoria:

Wniosek

Wymagane dokumenty(3):

1) Druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

druk

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. druk

3) Odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub – w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m3 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. W przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazowej projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, .

4) W zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłata:

0zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Termin załatwienia sprawy:

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 32C, pokój nr 3, 4, 5, 6.
tel. / fax nr (015) 84 15 407.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1) art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.)

Wydanie:

Pismo

Uwagi:

Ważność zgłoszenia:
Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych.