Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

AB

Komórka organizacyjna:

 

Kategoria:

Wniosek

Wymagane dokumenty(3):

1) Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

 

2) Oświadczenie nowego inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

druk

3) Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu,

 

Opłata:

90 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesięca od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa, ul. 3-go Maja 32C, pokój nr 3, 4, 5, 6.
tel. / fax (015) 84 15 407

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1) art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
2) art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Wydanie:

Decyzja przensząca pozwolenie na budowę.

Uwagi:

Nie podlegają opłacie skarbowej:
1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
2) w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.
3) opłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Gminy i Miasta Nisko: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Oddział w Nisku, nr 65 9434 1025 2006 1695 1210 0001; dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji.