Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. 3-go Maja 32C

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

G i M Nisko: pok. nr 6, tel. (0-15) 84 15 429, (0-15) 84 15 407 w. 213

G i M Rudnik, G. Krzeszów: pok. nr 5, tel. (0-15) 84 15 407 w. 212

G i M Ulanów, G. Jeżowe: pok. nr 5, tel. (0-15) 84 15 407 w. 212

G. Harasiuki, G. Jarocin: pok. nr 4, tel. (0-15) 84 15 407 w. 211

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę B-1 (formularz do pobrania B-1)

Informacje uzupełniające do wniosku B-4 (formularz do pobrania B-4) wymagane w przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor lub ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika

 

Załączniki do wniosku:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów ewentualnie sprawdzającego projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2 egz. projektu budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi.
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3(formularz do pobrania B-3):
 • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

 

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2

 

Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nisko, Plac Wolności 14 lub na konto Urzędu Gminy i Miasta Nisko nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

Opłaty skarbowe:

 • w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

  od pozwolenia na budowę:
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej po 1 zł, nie więcej niż 539 zł.
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
 • innego budynku – 48 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł.
 • innych budowli – 155 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 • na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego – 50% stawki pozwolenia na budowę,
 • w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna.

 

Ważność decyzji

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna

 • art. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listpada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Pobierz pliki

Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1)

- B1.pdf

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę (B-4)

- B4.pdf

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

- B3.pdf