zdjęcie

25 września 2020 roku w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali umowę na realizację projektu p.n. „Rehabilitacja 25 plus”.

Ze strony PFRON umowę podpisali Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Małgorzata Magdoń – Pełnomocnik PFRON.

Wnioski złożone przez SOSW, dotyczące Oddziału Rewalidacyjno-Wychowawczego (OREW) i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SSPdP) – uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. Niżańska placówka pozyskała kwotę w wysokości 412 500 zł. Pilotażowy program będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem od 1 października 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

- Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym zostaną przygotowywane do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej – mówi Starosta Robert Bednarz.

Istotnym elementem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych są działania realizowane przez ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP), a także inne placówki edukacyjne działające na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Program skierowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, a korzystać z niego mogą absolwenci tych placówek.

Odbiorcami programu będą niezatrudnione osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, nieobjęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności, np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej. Otrzymają one możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

Program adresowany jest do 4 osób, które w okresie ostatnich trzech lat szkolnych ukończyły realizację nauki w OREW oraz 11- tu, które w tym czasie ukończyły Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Na każdego Uczestnika przypadnie nie mniej niż 100 godzin wsparcia miesięcznie. Zajęcia w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, realizowane będą na terenie obiektu w Ulanowie. Poprowadzą je pracownicy zatrudnieni przez SOSW w Rudniku nad Sanem. Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z pomocy psychologa oraz fizjoterapeuty. Będą mieli również zapewniony transport i obiad.

W trakcie realizacji programu nie przewidziano ferii i wakacji, a jedynie przerwy świąteczne oraz spowodowane dniami ustawowo wolnymi od pracy.