Pod koniec grudnia br. odbył się odbiór kolejnego zadania, zrealizowanego przez Powiat Niżański na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem, pn.: „Remont pomieszczeń na potrzeby mieszkań chronionych treningowych w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie”, wykonanego przez firmę FAMARK Krzysztof Markowicz z Jeżowego.

Realizacja zadania polegała na dostosowaniu budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie do nowych potrzeb, tj. wyremontowania mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania chronione treningowe, które będą formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów-trenerów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Dzięki pozyskanym środkom zostały wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, roboty murowe, prace wykończeniowe, montaż wyposażenia, instalacje wodno – kanalizacyjne oraz została wymieniona instalacja gazowa i elektryczna, piony kanalizacyjne, pion wody i gazowy oraz przyłącz kanalizacyjny.

Wartość wykonanych robót wyniosła 384.614,78 zł, z czego 70% stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, z obszaru pomocy społecznej.

- Cieszę się z faktu, że ta paroletnia inwestycja, po przezwyciężeniu wielu trudności pojawiających się w trakcie realizacji, została ukończona i będzie służyć podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz innym osobom niepełnosprawnym, znajdującym się w szczególnej sytuacji. Rozpoczynając prace inwestycyjne na obiektach po byłym LO w Ulanowie, przyświecał nam jeden cel, cel przygotowania osób wymagających naszej życiowej asysty do pełnienia ról społecznych oraz zapewnienie im komfortu osiągania samodzielności na miarę własnych możliwości - począwszy od szkoły przysposabiającej do pracy, poprzez warsztat terapii zajęciowej, po mieszkania treningowe. W tym miejscu, osoby te będą nabywać i rozwijać samodzielność w zakresie doskonalenia czynności dnia codziennego, uczyć się i rozwijać umiejętności gospodarowania dostępnymi środkami finansowymi, nabywać i rozwijać umiejętności korzystania z usług zdrowotnych, ćwiczyć zachowania w określonych sytuacjach, nabywać zdolność unikania zagrożeń, otrzymywać pomoc prawną ze strony instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie osób niepełnosprawnych: PCPR, OPS i Sąd – podsumowała realizację zadania Dyrektor SOSW Marta Szczepańska.

- Nie kryję zadowolenia, że Powiat Niżański zrealizował kolejne ważne społecznie zadanie – powstanie mieszkań chronionych treningowych w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W mieszkaniach tych zapewnione będą usługi bytowe oraz nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, funkcjonowania w społeczeństwie, osobom niepełnosprawnym, w celu umożliwienia im prowadzenia samodzielnego życia. Grupę docelową stanowić będą pełnoletni uczniowie głównie Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Ulanowie, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy rokują na niezależne funkcjonowanie w samodzielnym życiu. W ramach adaptacji budynku przeprowadziliśmy nie tylko remont pomieszczeń, ale także wyposażyliśmy je, w odpowiednie dla przyszłych mieszkańców, meble i sprzęt AGD – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.