Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, jako jednostka organizacyjna powiatu niżańskiego, realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej. Każdego dnia pracownicy tutejszego Centrum wspierają rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zostały dotknięte niepełnosprawnością. Wsparciem objęte są także osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.

PCPR w Nisku, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia dzieciom miejsce w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych czy rodzinnych domach dziecka.

Obecnie w powiecie niżańskim zawiązanych jest 21 rodzin zastępczych, w tym
3 rodziny zastępcze zawodowe. Pod swoją opieką mają w sumie 40 dzieci. Ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:

  • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
  • rodzina zastępcza niezawodowa (osoby z dalszej rodziny lub osoby obce, niespokrewnione z dzieckiem),
  • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, oraz
  • rodzinny dom dziecka

- Cieszymy się, że na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy rodziny zastępcze zawodowe, w tym dwie rodziny udało się zawiązać w roku 2019. W dalszym ciągu prowadzimy kampanię zachęcającą do zgłaszania się kandydatów na rodziny zastępcze - mówi Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak.

Do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, lub uzyskania pełnoletności, rodzina jest wspierana przez koordynatora rodzinnej pieczy, który jest w stałym kontakcie
z rodzinami. Koordynator przygotowuje, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, plan pomocy dziecku. Jego zadaniem jest zapewnienie rodzinom dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej. W sytuacji, kiedy sąd odbierze władzę rodzicielską obojgu rodzicom, dzieci zgłaszane są do Ośrodka Adopcyjnego, gdzie szuka się im nowej rodziny, która będzie mogła zaspokoić podstawowe potrzeby emocjonalne i bytowe dziecka. W ubiegłym roku 8 dzieci zostało zgłoszonych do adopcji. Natomiast dla 3 dzieci udało się znaleźć nowy dom.

Osoby usamodzielniające się i opuszczające rodziny zastępcze, domy dziecka, również nie są pozostawione bez pomocy. W momencie usamodzielnienia, wybierają opiekuna usamodzielnienia, wspólnie z którym przygotowują Indywidualny Program Usamodzielnienia.  Młodzi ludzie wchodząc w dorosłość zawsze mogą skorzystać
z pomocy psychologicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Uzyskają również wsparcie finansowe na zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, ubrań. Jeżeli osoby po uzyskaniu pełnoletności będą chciały kontynuować naukę mogą liczyć na comiesięczne wypłaty świadczeń pieniężnych, uzyskają tez pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Z takiej pomocy w ubiegłym roku skorzystało 29 osób. Powiat Niżański wydatkował na ten cel kwotę 187.444 zł.

PCPR w Nisku organizuje grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu niżańskiego, korzystające również ze specjalistycznego poradnictwa. Rodziny zastępcze otrzymują też comiesięczne wsparcie finansowe na utrzymanie dzieci będących w pieczy zastępczej. W roku 2019 Powiat Niżański wypłacił świadczenia na łączną kwotę 507.619 zł.

Natomiast z dotacji Wojewody Podkarpackiego wypłacono w ubiegłym roku kwotę 298.568 zł. Środki te zostały przekazane na wypłaty dodatków 500+ oraz na jednorazowe świadczenie „Dobry Start”.

- Zdajemy sobie sprawę, jak trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jest bycie rodziną zastępczą dla dzieci, które zostały pozbawione opieki rodziców biologicznych. Wspieramy finansowo rodziny zastępcze funkcjonujące na naszym terenie oraz pokrywamy koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Niżańskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Co roku w naszym budżecie zapewnione są środki finansowe z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla tych rodzin - dodaje Starosta Niżański Robert Bednarz.