W dniu 27 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia całodobowej placówki typu socjalizacyjnego tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Stronami umowy są Powiat Niżański reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektor Domu Dziecka – s. Irminę Butowską.

Rudnicka placówka zapewnia dzieciom opiekę całodobową, która zaspakaja niezbędne potrzeby wychowanków w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe społeczne i religijne.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na realizację tego zadania Powiat Niżański w roku 2020 przeznaczył środki z budżetu Powiatu w wysokości 1.404.501 zł.

Istniejąca w Rudniku nad Sanem placówka zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 30 dzieci. Do placówki tej kierowane będą dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

- To kolejne bardzo ważne zadanie realizowane przez Powiat. Dotyczy zapewnienia opieki w pieczy instytucjonalnej dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej. Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem stwarza wychowankom możliwość wszechstronnego rozwoju. Istotnym aspektem pracy placówki jest podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.