Dnia 29 stycznia 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady za 2019 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2019.

Realizując porządek obrad, Rada podjęła uchwały w sprawie ustalenia: tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodów we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, w ilości 20 godzin; regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański; wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego; przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Następnie Rada wyraziła zgodę na: realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP oraz na przyjęcie darowizny przez Powiat Niżański.

Ponadto Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2034.