Powiatowy Urząd Pracy w Nisku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do podstawowych jego zadań należy rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłata świadczeń należnych z tytułu bezrobocia, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację programów rynku pracy a także pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników.

W roku 2019 na programy z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Nisku dysponował kwotą Funduszu Pracy w wysokości 9 867,7 tys. zł, z której blisko połowa środków przeznaczona była na aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia. W 2019 roku, oprócz 2 projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz 1 projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) na lata 2014-2020, realizowane były 4 programy finansowane z rezerwy Funduszu Pracy, w tym program aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, program staży w ARiMR, program dla osób zamieszkujących na wsi oraz program aktywizacji zawodowej w regionach wysokiego bezrobocia.   

Ze środków Funduszu Pracy najwięcej przeznaczono na staże (27,7%), dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (25,3%), prace interwencyjne (18%) oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (12,6%). Ponadto finansowano roboty publiczne, szkolenia, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, bony stażowe, szkoleniowe, zasiedleniowe, dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 roku życia oraz dofinansowanie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. W 2019 r. 720 osób zostało wykreślonych z powodu podjęcia pracy subsydiowanej, 387 osób podjęło staże, 58 osób skierowano na szkolenia oraz 46 bezrobotnych aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych.

W 2019 roku realizowano również zadania wspierające pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez finansowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z kwoty 500,0 tys. zł wsparciem w tym zakresie objęto 269 osób

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy wykonywał zadania związane z dopuszczeniem  cudzoziemców spoza UE do polskiego rynku pracy: wydano 6 zezwoleń na pracę sezonową, wpłynęło 143 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi dla obywateli Ukrainy, z których 132 oświadczenia wpisano do ewidencji oświadczeń oraz  wydano 29 informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych dla pracodawców ubiegających się o wydanie pozwolenia na prace lub pozwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.     

Rok 2019 to zwiększone nakłady środków PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Rada Powiatu Niżańskiego przekazała na ten cel kwotę 179,5 tys. zł, z której zorganizowano staże dla 2 osób, prace interwencyjne dla 1 osoby, zrefundowano koszty wyposażenia stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych oraz 2 osobom udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto Powiat Niżański pozyskał dodatkowo 80,0 tys. zł z Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze G, dzięki którym 2 kolejne osoby niepełnosprawne mogły otworzyć własną działalność gospodarczą.

- Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym zanotowaliśmy spadek bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu niżańskiego. W każdym miesiącu poziom bezrobocia w stosunku do ubiegłego roku był niższy. Bezrobocie z poziomu 4010 osób w styczniu spadło do 3616 osób grudniu, a stopa bezrobocia z 17,1% na koniec stycznia spadła do 15,3% na koniec listopada – mówi, kierujący pracami Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, Dyrektor – Piotr Rutyna.

- Władze Powiatu Niżańskiego poprzez Powiatowy Urząd Pracy, dążą do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, nieustannie wspierając osoby bezrobotne, w tym również osoby bezrobotne niepełnosprawne, oraz potencjalnych pracodawców. Za pracę włożoną w realizację tego zadania, za aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków, należą się szczególne podziękowania dla Dyrektora PUP w Nisku Pana Piotra Rutyny. Dziękuję również Pracownikom Urzędu za ich trud i zaangażowanie w pracę, za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz dokładanie wszelkich starań, aby osiągać wysoki poziom skuteczności i efektywności realizowanych zadań – mówi Starosta Robert Bednarz.