Zapraszam  na XX nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Niżańskim na lata 2020 – 2022.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum im. Stanisława Beresia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rudniku nad Sanem oraz jej włączenia do Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Nisku oraz jej włączenia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu z zakresu profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej tym wirusem”.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020.
 11. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.               

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko