Od 12 marca 2020 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański funkcjonuje zdalne nauczanie. Podkreślenia wymaga fakt, że rozwiązania mające na celu wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość w Powiecie Niżańskim stoją na najwyższym poziomie.

Dla przypomnienia, zdalne nauczanie wdrażane było praktycznie od początku zawieszenia zajęć, we wszystkich szkołach Powiatu Niżańskiego tj. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, Zespole Szkół w Jeżowem, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Zarówno dyrekcje szkół, jak i przedstawiciele organu prowadzącego, wyszli naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli, dokonując diagnozy możliwości uczestnictwa w zdalnej nauce. Mając takie wsparcie, nauczyciele dostosowali formy i metody pracy do możliwości konkretnych oddziałów, wykorzystując do zdalnego nauczania dostępne narzędzia: platformę Google Classroom, epodręczniki, dyski google, Messenger, Facebook. Materiały przesyłane są także zwykłą pocztą mailową. Odbywają się lekcje online z wykorzystaniem Skype’a, platformy Office 365. Przeprowadzano nawet próbne matury, w których chętnie uczestniczyli tegoroczni maturzyści.

Uczniowie przez cały czas zdalnej nauki wykazują się dużym zaangażowaniem w procesie nauczania na odległość, na bieżąco uczestniczą we wszystkich jej formach.

Dużym wsparciem ich potrzeb było także zakupienie przez Powiat Niżański 70 sztuk komputerów do zdalnej nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA, oraz w ramach przeznaczenia środków własnych Powiatu Niżańskiego. Komputery zostały już rozdysponowane na poszczególnych uczniów. Mając to na względzie, szkoły podjęły także niezbędne działania zmierzające do intensyfikowania bezpośredniej aktywność wobec uczniów, w tym celu np. więcej będzie prowadzonych wirtualnych lekcji z możliwością ich późniejszego odtwarzania. Każdy nauczyciel kieruje się przy tym koniecznością jak największego odciążenia rodziców i opiekunów prawnych, którzy niejednokrotnie uczestniczą w procesie nauki swojego dziecka.  

- To już prawie dwa miesiące zdalnej nauki w szkołach Powiatu Niżańskiego. Nasi uczniowie i nauczyciele wykorzystali ten czas na realizację sporej ilości materiału. Po niekiedy trudnych początkach, każdy uczestnik procesu nauki przestawił się na nową wirtualną rzeczywistość funkcjonowania szkół. Cieszy mnie zwłaszcza to, że organ prowadzący także nie próżnował przez ten czas i sporo udało się nam osiągnąć, zwłaszcza poprzez zakup dużej ilości komputerów do zdalnej nauki, czy też poprzez bieżące monitorowanie sytuacji szkół i wspieranie ich we wdrażaniu nowych wytycznych i przepisów prawa. Na podsumowanie jest oczywiście jeszcze za wcześnie, ale mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać tak jak dotychczas na dobrym i stabilnym poziomie - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.