W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 17 marca 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku zmieniona została organizacja pracy oraz wprowadzone zostały pewne ograniczenia w wykonywaniu zadań.

Obsługa klientów oraz załatwianie spraw w Urzędzie zostało dostosowane do panującej sytuacji i odbywa się z zawieszeniem osobistych wizyt klientów.

Dominującą formą komunikowania się z Urzędem jest kontakt telefoniczny oraz środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna, portal praca.gov.pl, platforma ePUAP, faks i poczta tradycyjna.

W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie ich załatwienie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Rejestracja osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, odbywa się głównie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl i polega na wysłaniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Osoba rejestrująca się otrzymuje na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku, w postaci elektronicznej. Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. 

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MRPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, w którym przewidziano szczególny sposób postępowania przy rejestracji w trakcie epidemii COVID-19 – od dnia 15 kwietnia 2020 r. możliwa jest rejestracja osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bez osobistego stawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy i dotyczy także osób nieposiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego na portalu praca.gov.pl, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, przekazuje swoje dane i dołącza niezbędne dokumenty. Następnie pracownik Powiatowego Urzędu Pracy kontaktuje się telefonicznie z tą osobą, celem potwierdzenia, że faktycznie ubiega się ona o rejestrację. W trakcie rozmowy możliwe jest również wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza elektronicznego, czy też załączonych dokumentów. Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy rozmowy telefonicznej.

W miesiącu kwietniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku zarejestrowało się łącznie 318 osób bezrobotnych, w tym 185 osób z wykorzystaniem pełnej rejestracji elektronicznej z podpisem oraz 133 osoby bez podpisu elektronicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, przez cały czas trwania epidemii, realizuje także zadania związane z obsługą zatrudnienia cudzoziemców, potwierdzaniem gotowości do pracy osób bezrobotnych, wypłatą zasiłków oraz zadania związane z realizacją instrumentów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie wcześniej zawartych umów, tj. wypłaty refundacji w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania wynagrodzeń osób po 50 r. ż., monitorowanie umów stażowych i wypłaty stypendiów, monitorowanie i rozliczanie umów w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, rozliczanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, monitorowanie i rozliczanie umów w ramach bonów zasiedleniowych oraz realizacja umów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Ponadto Tarcza Antykryzysowa nałożyła na urzędy pracy realizację także nowych form wsparcia, do których należą:

  • jednorazowa pożyczka  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy (art. 15 zzd ustawy COVID-19),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (artykuł 15zzb ustawy COVID-19),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (artykuł 15zzc ustawy COVID-19),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (artykuł 15zze ustawy COVID-19).

 

Piotr Rutyna

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku