Formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

Jednym z instrumentów wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (art. 15 zzd) ustawy jest jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w wysokości do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Początkowo (do dnia 18 kwietnia 2020 r., tj. do wejścia w życie zmiany do ustawy tzw. Tarczy 2), celem pożyczki było zapobieganie zwolnieniom pracowników, a tym samym mogli się o nią ubiegać wyłącznie mikroprzedsiębiorcy prowadzący czynnie działalność przed dniem 1 marca 2020 r., zatrudniający co najmniej 1 pracownika. Warunkiem umorzenia pożyczki było utrzymanie stanu zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r. przez okres 3 m-cy od dnia podpisania umowy.

Dnia 18 kwietnia 2020 r. zmiana ustawy, tzw. Tarcza 2, poszerzyła krąg wnioskodawców o mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, zmieniono zasady, wzory wniosków i umów oraz wzór wniosku o umorzenie pożyczki. Od zmiany ustawy, celem pożyczki jest zapobieganie wyrejestrowaniu i zawieszeniu działalności przez mikroprzedsiębiorców, a o umorzenie pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek po 3 m-cach prowadzenia działalności, licząc od dnia przyznania pożyczki.

Zmiana przepisów (poszerzenie grupy docelowej oraz złagodzenie warunku umorzenia pożyczki) spowodowały lawinowy napływ wniosków, w szczególności od samozatrudnionych. Dla porównania: w dniach 2-17 kwietnia 2020 r. w ramach Tarczy 1 wpłynęło 156 wniosków o udzielenie pożyczki a po zmianie przepisów od 18 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. złożono 1398 wniosków.  Jednocześnie wszystkie wnioski złożone do 17 kwietnia zawierały nieaktualne już wzory umów i wzory wniosku o umorzenie. Zmiana ustawy zobligowała PUP do weryfikacji złożonych wniosków, dopiero po dosłaniu przez wnioskodawców zmienionej umowy i wzoru wniosku o umorzenie.

Dużo czasu zajmuje weryfikacja wniosków, gdyż większość z nich złożonych jest w sposób nieprawidłowy – bez wymaganych załączników lub/i z błędnie podanymi danymi dotyczącymi przedsiębiorcy. Wg zaleceń MRPiPS brak załącznika lub oczywiste pomyłki w wypełnianiu wniosku nie dyskwalifikują go, ale może on być zrealizowany dopiero po uzupełnieniu lub weryfikacji wniosku, co wiąże się z koniecznością wykonania dziesiątków telefonów dziennie do wnioskodawców i wyjaśnienie, w jaki sposób i jakie załączniki muszą uzupełnić. Łącznie do 8 maja podpisano 306 umów.

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i klientów zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obsługa wsparcia z Tarczy Antykryzysowej odbywa się na innych zasadach niż obsługa instrumentów rynku pracy z ustawy o promocji zatrudnienia, z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z klientem. Przede wszystkim umożliwiono składanie i podpisywanie wniosków i umów za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego poprzez platformę praca.gov. pl. Jednocześnie umożliwiono składanie wniosków w formie papierowej tym, którzy nie mają możliwości założenia profilu zaufanego i wysyłanie podpisanej umowy pocztą. Obsługa wniosku złożonego elektronicznie w wymagany sposób znacznie skraca proces obsługi, ponieważ dane z wniosku wczytuje się do systemu informatycznego i podpisanie umowy przez PUP również odbywa się drogą elektroniczną. Niestety na 1554 złożone wnioski o pożyczkę 861 złożono w postaci papierowej. Należy podkreślić, że przelanie pożyczki na konto, zgodnie z ustawą, dokonywane jest w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy przez PUP. Obecnie PUP podjął działania w celu usprawnienia obsługi pożyczek, niektóre zadania techniczne jak wprowadzanie danych do systemu, zakładanie teczek, weryfikacja wnioskodawców w CEiDG czy telefonowanie do wnioskodawców celem uzupełnienia wniosków, delegowano w różnym zakresie na inne stanowiska.

Na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Nisku otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 20.000.000 zł .

Wg stanu na dzień 8 maja 2020 r. złożone wnioski opiewały na kwotę 10.311.700 zł, w tym: 7.770.000 zł – to wnioski o pożyczkę (art. 15 zzd ustawy), pozostała kwota dotyczy wniosków o dofinansowanie dla samozatrudnionych (art. 15zzc ustawy), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15 zzb ustawy), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – (art. 15 zze ustawy).  

 

Piotr Rutyna

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku