ZARZĄDZENIE NR 32/2020

STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu niżańskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 163 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 117/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.06.2020 r. w sprawie  ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się alarm przeciwpowodziowy od godziny 07:00 dnia 24 czerwca br. dla Powiatu Niżańskiego.

 

§ 2

W gminach, należy w szczególności:

  1. wprowadzić całodobowe dyżury w Gminnych Zespołach Zarządzania Kryzysowego,
  2. przystąpić do realizacji zadań ujętych w Planach operacyjnych ochrony przed powodzią,
  3. prowadzić stały monitoring poziomu wody w rzekach,
  4. utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia oraz uzupełnić środki materiałowe do ochrony przeciwpowodziowej,
  5. przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji oraz monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych.

 

§ 3

Informacje o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dwa razy na dobę
z sytuacji na godzinę 6:00 do godziny 6:30 oraz z sytuacji na godzinę 18:00 do godziny 19:00. W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przesyłać według Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz