Zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, w trybie zdalnym, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją o realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2019 rok.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Niżańskiego.
 9. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko