Dnia 8 lipca 2020 r. miała miejsce XXIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która  odbyła się w trybie zdalnym.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni zapoznali się z informacjami: o realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2019 rok, a także o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada: dokonała oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku;

wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowej działki stanowiącej własność gminy Jarocin z przeznaczeniem na drogę powiatową Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin; wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2020 w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Łazów”.

Realizując porządek obrad rada pokryła część straty netto Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2019 rok w kwocie 3 000 000 zł; wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza (Powiat Przemyski) w wysokości 25.000 zł, po czym dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020, m.in. przekazując dotację celową w kwocie 180.000 zł dla SPZZOZ w Nisku na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch sal chorych oddziału wewnętrznego I i jednej sali oddziału ginekologiczno – położniczego na izolatki”.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.