Gminę Bircza w Powiecie Przemyskim w dniu 26 czerwca 2020 r. nawiedziła silna nawałnica, w wyniku której poniosła ona ogromne straty, m. in.: zostało zalanych 98 budynków mieszkalnych, zeszło 8 osuwisk, w tym infrastrukturze drogowej zagraża 1 osuwisko, a 7 stanowi zagrożenie dla budynków mieszkalnych. Ponadto w ciągu drogi powiatowej został zerwany most, droga została przerwana przez wodę, zalanych zostało około 20 ha upraw rolnych, uszkodzony został wodociąg i oczyszczalnia – szacunkowy koszt naprawy 5 mln zł. W infrastrukturze komunalnej oraz drogowo - mostowej straty są bardzo duże – około 2 mln zł.

Rada Powiatu Niżańskiego, solidaryzując się z poszkodowaną Gminą Birczą i mając świadomość, że każda pomoc dla tej Gminy jest cenna, na XXIII Sesji w dniu 8 lipca 2020 roku, podjęła uchwałę, w której udzieliła pomocy finansowej w wysokości 25.000 zł, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na remonty w infrastrukturze drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.