Zapraszam na XXIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2019 rok.
 5. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2019 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 12. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 14. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko