Drukuj

            Zgodnie z wymogiem ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przystąpiono do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla tego Programu. Z projektem dokumentów można zapoznać się na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem http://powiatnizanski.pl/dokumenty/POSdPN.pdf

            Zachęcam mieszkańców Powiatu do zgłaszania uwag i wniosków do tych dokumentów.