Drukuj

Dnia 30 lipca br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Rada zapoznała się z raportem o stanie Powiatu Niżańskiego za 2019 r. przedstawionym przez Starostę Niżańskiego. Następnie przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Powiatu Niżańskiego, po czym Rada Powiatu, 15 głosami „za” przy 2 „wstrzymującym się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Skarbnik Powiatu Niżańskiego Maria Bednarz zapoznała radnych ze sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2019 rok.

Przewodniczący Zarządu dokonał podsumowania wykonanego budżetu oraz oceny najważniejszych inwestycji, jak również stopnia pozyskania środków zewnętrznych.

Następnie Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku Tomasz Tryka przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasz Ludian złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Powiatu jednogłośnie, 15 głosami „za” przy 2 „wstrzymującym się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, wyrażając poparcie dla wykonania budżetu za 2019 rok.

Rada uchwaliła Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło” na terenie powiatu niżańskiego w roku 2020; wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu „Poprawa Bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, złożonego w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” oraz wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ponad rok budżetowy 2020 w kwocie 120 tys. zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków położonych w Nisku na działce o nr ewid. 3412. Zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020, z terminem zapłaty w roku 2021.

Ponadto Rada dokonała zmian budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020. Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.