W imieniu Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Literackiej „Złote Pióro”.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
- za książkę poetycką
- za książkę prozatorską
- za blog lub wideoblog literacki
- za krytykę, dramat, esej, satyrę, scenariusz, literacki program radiowy bądź literacki program telewizyjny, a także za cenną działalność artystyczno-literacką, działalność samorządową na rzecz literatury, za szczególne osiągnięcia lub działalność, które związane są z twórczością literacką

Kandydaci do nagrody NIE MUSZĄ być członkami ZLP. Zachęcam do zgłaszania nie tylko literatów, ale też animatorów kultury, inicjatorów życia literackiego, stowarzyszeń, instytucji i organizacji związanych z szerzeniem literatury i związanych z Podkarpaciem poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, siedzibę firmy czy tematykę utworów.
Termin zgłaszania kandydatur mija 31 stycznia.

Szczegółowe informacje znaleźć można w załączonym regulaminie, a także uzyskać poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody Literackiej ZŁOTE PIÓRO przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie

 1. Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w roku 1992 z okazji XXV–lecia istnienia Oddziału i nosi nazwę Honorowa Nagroda Literacka „Złote Pióro” (dalej nazywana „Nagroda”). Nagroda ma wymiar indywidualny  bądź zbiorowy, przyznawana jest w czterech kategoriach:
  • za książkę poetycką, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym, - za książkę prozatorską, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym,
  • za blog lub wideoblog literacki, publikowany w poprzednim roku kalendarzowym,
  • za krytykę, dramat, esej, satyrę, scenariusz, literacki program radiowy bądź literacki program telewizyjny, opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym, a także za cenną działalność artystyczno-literacką, działalność samorządową na rzecz literatury, za szczególne osiągnięcia lub działalność, które związane są z twórczością literacką w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. Kandydatami do Nagrody mogą być: twórcy będący i niebędący członkami ZLP, animatorzy kultury, inicjatorzy życia literackiego, stowarzyszenia, instytucje, organizacje - bez względu na obywatelstwo.

  Kandydaci winni być związani z województwem podkarpackim poprzez miejsce urodzenia, adres zamieszkania, posiadać w województwie siedzibę swojej firmy lub tworzyć utwory o tematyce związanej z Podkarpaciem.

  Kandydatury wskazanych do Nagrody bądź ubiegających się o nią powinny zostać przysłane na formularzu zgłoszeniowym drogą pocztową na adres Zarządu:

  Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, ul. Grottgera 10, skr. poczt. 50, 35-959 Rzeszów (z dopiskiem „Złote Pióro”) - w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku (decyduje data stempla pocztowego), aby wszystkie zainteresowane osoby mogły zapoznać się z treścią dzieła czy działaniami, za które ma być przyznana nagroda, jeszcze przed głosowaniem. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć dwa egzemplarze zgłaszanej książki, w przypadku blogu lub wideoblogu należy na zgłoszeniu podać ich dokładny adres internetowy.

 3. Prawo zgłoszenia kandydatur przysługuje nie tylko członkom Oddziału ZLP w Rzeszowie, ale również osobom prywatnym, stowarzyszeniom, instytucjom i organizacjom kultury.
 4. Nagrodę przyznają wszyscy członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie, biorący udział w tajnym głosowaniu na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu lub poprzez pisemne, własnoręcznie podpisane oświadczenie, przekazane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Złote Pióro”, w obecności wszystkich członków biorących udział w zebraniu, złożone na ręce przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, gdy nie ma możliwości zwołania zebrania, dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną z telefoniczną weryfikacją głosów.
 5. O terminie zebrania Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków Oddziału, z zachowaniem 14-dniowego terminu, przed ustaloną datą głosowania.
 6. Jeśli w wyniku głosowania dwóch kandydatów do nagrody otrzyma jednakową ilość głosów, wówczas zostają przyznane dwie nagrody równorzędne. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, następuje kolejna tura głosowania - aż do wyłonienia finalisty.

  Jeżeli w jednej kategorii nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, w innej można przyznać dwie nagrody.

 7. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas uroczystości wręczenia Nagrody. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu odbioru Nagrody.
 8. Ten sam kandydat może otrzymać nagrodę tylko raz w danej kategorii.
 9. Nagrodą jest symboliczne pióro, do którego dołączona jest ozdobna tabliczka ze specjalną wygrawerowaną treścią.
 10. Zarząd zastrzega sobie prawo zgłoszenia wniosku o przyznanie dla wybranego przez siebie kandydata dodatkowej Nagrody Specjalnej.
 11. Zmiany dokonane w niniejszym regulaminie - w odniesieniu do regulaminu z dnia 11.09.2010 r. - zostały odczytane i zatwierdzone przez członków Oddziału na zebraniu zwyczajnym w dniu 21.09.2020 r. Zmiany wprowadzono z powodu konieczności aktualizacji regulaminu po 5-letniej przerwie w przyznawaniu Nagrody.
 12. Dodatkowe informacje odnośnie regulaminu można uzyskać poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.