grafika

W słoneczne środowe przedpołudnie w dniu 9 czerwca br. odbyła się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku konferencja dla mediów, zapowiadająca realizację przez Powiat Niżański od dnia 1 sierpnia br. dużego projektu unijnego „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”.   

Starosta Niżański Robert Bednarz na wstępie przedstawił główne założenia projektu i zadania, które będą realizowane w jego ramach, do końca września 2023 roku.

Wymienił m.in. zakup wyposażenia, doradztwo edukacyjno – zawodowe, kursy dla uczniów, kursy zlecone dla uczniów, zajęcia na uczelni wyższej, wizyty w zakładach w zakładach pracy, staże – łącznie dla 300 uczniów oraz kursy dla kadry pedagogicznej (73 nauczycieli), a także działania antycovidowe.

Projekt uwzględnia również przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Poprzez realizację poszczególnych działań osiągnięty zostanie zamierzony cel, jakim jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie niżańskim, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.  

Przedstawiając główne założenia projektu, Starosta podkreślił jego niebagatelną wartość finansową – to aż 2.735.869,90 zł, w tym: 2.462.282,90 zł kwota dofinansowania (2.325.489,41 zł wkład UE i 136.793,49 zł środki dotacji celowej), a 273.587,00 zł to wkład własny (finansowy i niefinansowy).

Projekt realizowany będzie w trzech szkołach, które prowadzą kształcenie zawodowe w Powiecie Niżańskim – w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem oraz w Zespole Szkół w Jeżowem im. Stanisława Staszica. Uczestniczący w konferencji Dyrektorzy szkół przedstawili to, co jest najistotniejsze dla szkół, którymi kierują.

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel poinformował, że zaplanowane działania skierowane są do techników: elektryk, elektronik, informatyk, programista, organizacji turystyki, obsługi turystycznej, grafiki cyfrowej i poligrafii, reklamy, ekonomista. Jako najważniejsze działania wskazał – wyposażenie pracowni: programowania, informatycznej, elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, światłowodów, kursy przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego, kursy zlecone dla uczniów: podstawy technik światłowodowych, podstawy okablowania strukturalnego, zajęcia na Politechnice Lubelskiej, staże dla uczniów, a także kursy dla kadry pedagogicznej. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn wskazał, że w szkole działania skierowane są do techników: logistyk, mechanik, pojazdów samochodowych, handlowiec, technologii drewna i obejmują m. in.: wyposażenie pracowni technologii drewna, pojazdów samochodowych, logistyki, doradztwo edukacyjno – zawodowe, kursy dla uczniów, kursy zlecone dla uczniów: spawacza TIG, MAG, wózka widłowego, prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją, staże dla uczniów, wizyty studyjne w zakładach pracy. Dla nauczycieli projekt przewiduje szkolenie z tutoringu (wraz z certyfikatem tutora I stopnia).  

Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica Stanisław Haduch przedstawił, że zaplanowane działania skierowane są do techników budownictwa i usług fryzjerskich. Obejmują one m. in.: wyposażenie pracowni budowlanej zarówno w sprzęt budowlany, jaki i elektroniczny, doradztwo edukacyjno – zawodowe, kursy przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego, kursy zlecone dla uczniów: AutoCAD, obsługi maszyn drogowych, kosmetyczny, wizażu, staże dla uczniów, zajęcia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Politechnice Rzeszowskiej, jak również kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej.  

- Realizacja tak dużego i wszechstronnego projektu możliwa jest dzięki pozyskaniu znacznego współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że to największy projekt, jaki w ostatnim czasie będzie realizowany dla szkół zawodowych z Powiatu Niżańskiego. Jestem przekonany, że znacznie wzmocni to potencjał szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, a także uatrakcyjni ofertę edukacyjną – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.