Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://powiatnizanski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Formularz kontaktowy nie ma etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.

Wyłączenia

 1. Mapy,
 2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 3. Treści będące w posiadaniu Powiatu Niżańskiego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiat Niżański nie jest uprawniony,
 4. Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji,
 5. Treści prezentujące materiały archiwalne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
 6. Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2020 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji,

są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 1. Wersję kontrastową,
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. Widoczny fokus,
 4. Wyróżnienie odnośników.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Andrzeja Kołodzieja, e-mailowo — Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie — 15 84 12 700.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko – obecnie budynek jest remontowany. Siedziba tymczasowa znajduje się w Nisku, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Rzeszowskiej i od strony parkingu. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Obsługa interesanta znajduje się po prawej stronie na drugim piętrze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku, Kościuszki 7, 37-400 Nisko 

 • Budynek usytuowany jest pomiędzy ulicą Kościuszki i Kilińskiego.
 • Budynek graniczy od zachodu z budynkiem gospodarczym parterowym, od północy z budynkiem Niżańskiego Centrum Kultury, od wschodu z budynkiem 2 piętrowym – Restauracja Sympatia, od południa z parkingiem Szpitala Powiatowego w Nisku.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się przy ulicy Krętej od strony południowej. Drugie wejście prowadzi od strony zachodniej od ulicy Kilińskiego, przy którym znajduje się częściowy parking dla klientów instytucji oraz pracowników. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 • Parter budynku dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wejście główne znajduje się na parterze z poziomu chodnika, bez schodów. Przed drugim wejściem znajduje się jeden stopień.
 • Korytarz parteru jest dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Z uwagi na brak windy pozostałe kondygnacje nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Schody wewnątrz budynku nie posiadają kontrastowego oznaczenia i nie są zaopatrzone w odpowiednie poręcze, posiadają podcięcia.
 • Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest od strony zachodniej przy ulicy Kilińskiego–1 miejsce postojowe.
 • W budynku oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a znajdują się na parterze i drugim piętrze – pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pomieszczenia Wydziału Geodezji nie posiadają takich oznaczeń, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniach obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w pomieszczeniach obsługi PCPR.
 • W budynku zapewniono możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym tłumacz języka migowego wersja on-line w Wydziale Geodezji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia usługę tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku brak tyflomap.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku na parterze mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na pierwszym piętrze znajduje się Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, na drugim piętrze znajduje się Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku, 3 Maja 32C, 37-400 Nisko 

 • Budynek wchodzi w skład kompleksu szkolnego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (RCEZ) i usytuowany jest pomiędzy ulicą Mickiewicza a Głowackiego.
 • Budynek graniczy od zachodu z parkingiem przy RCEZ, od północy z budynkiem 2-piętrowym mieszkalnym, od wschodu z budynkiem mieszkalnym parterowym jednorodzinnym, od południa z budynkiem, w którym mieści się Urząd Skarbowy.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście. Znajduje się ono od strony parkingu dla klientów instytucji, pracowników oraz kadry szkolnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 • Budynek nie jest dostępny do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku brak jest windy. Dostęp do wydziałów obsługujących interesantów wiedzie jedynie schodami. Schody nie są oznaczone kontrastowo, barierki wymagają odpowiedniego dostosowania.
 • Istnieje możliwość wezwania pracownika przez naciśnięcie dzwonka, który znajduje się po wejściu do budynku.
 • Brak łazienki przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna w Wydziale Komunikacji.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta, nie ma punktu obsługi interesanta.
 • W budynku zapewniono możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym w wersji on-line, brak tyflomap.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest od strony południowej (ul. 3-go Maja)   –  1 miejsce postojowe, znacznie oddalony od wejścia do budynku.
 • W budynku na parterze mieści się WC bez progu, pozostała część parteru niedostępna, zajęta przez prywatnego najemcę, na pierwszym piętrze znajduje się Wydział Komunikacji, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy

Informacje dodatkowe

Nagrania obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego posiadają transkrypcję.

Wszystkie informacje publikowane na stronie w kategorii Aktualności oraz w kategorii Ogłoszenia są także publikowane na koncie społecznościowym Powiatu Niżańskiego.

W drugim kwartale 2024 roku Starostwo Powiatowe w Nisku zostanie przeniesione do dwóch budynków, w których obecnie kończone są prace remontowe związane m.in. z dostosowaniem budynków do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.