UCHWAŁA Nr 1011 / 2023

Zarządu Powiatu Niżańskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Niżańskim w 2024 roku

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 945) i ogłoszeniem Zarządu Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Niżańskim w 2024 roku

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 §1

 Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Niżańskim w 2024 roku, przyznając dotację:

  • na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną na terenie powiatu niżańskiego dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz w wysokości 67 189,98 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 98/100),
  • na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie powiatu niżańskiego dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz w wysokości 67 189,98 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 98/100).  

 §2

 Wykonanie uchwały powierza Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

 §3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 Z-ca Przewodniczącego Zarządu  

 

 Adam Mach