grafika poglądowa

Dnia 24 września 2020 r. podczas obrad XXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego Rada podjęła uchwałę Nr XXV/162/2020 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego.

Program Ochrony Środowiska jest opracowywany w celu realizacji polityki ochrony środowiska na terenie powiatu niżańskiego.

Konieczność uchwalenia programu ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). Program ten jest opracowywany przez organ wykonawczy powiatu i uchwalany przez radę powiatu.

Dla projektu programu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, zgodnie wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Podczas sporządzania projektu programu ochrony środowiska, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu zarówno dokumentu programu, jak i prognozy oddziaływania na środowisko.

W projekcie zostały uwzględnione zadania przedstawione przez: samorządy gminne, zakłady komunalne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Projekt dokumentu uzyskał pozytywne opinie Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wymagane przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Program Ochrony Środowiska