Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że z dniem 6 sierpnia 2020 roku (tj. czwartek) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej Nr 1063R od miejscowości Glinianka do miejscowości Wólka Bielińska, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów – Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica”. 

Planowany termin zakończenia robót przewiduje się na koniec listopada br.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności.

W załączeniu plan orientacyjny.

zdjęcie z sesji

W dniu 30 lipca 2020 r., podczas obrad XXIV Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

W ub. tygodniu, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, pożegnali odchodzące na emeryturę, zasłużone pracownice Starostwa Powiatowego w Nisku: Panią Elżbietę Gnacek – inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz Panią Teresę Rybczyńską – inspektora w Wydziale Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nisku.

Starosta podziękował Paniom za wieloletnią, sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na zasłużonej emeryturze.

Pani Elżbieta Gnacek była wieloletnim pracownikiem administracji architektoniczno-budowlanej, pracując w samorządach od 1982 r. Od lutego 1991 roku pracowała w Urzędzie Rejonowym w Nisku, jako inspektor w Oddziale Nadzoru Budowlanego, a od stycznia 1999 roku, jako inspektor ds. architektury i budownictwa z rejonu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Gminy Krzeszów. W listopadzie 2012 roku została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadawanym przez Prezydenta RP.

Pani Teresa Rybczyńska swoją pracą zawodową związana była z Powiatem Niżańskim od września 2003 roku, jako inspektor ds. obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno-technicznych w Starostwie Powiatowym w Nisku. W maju 2014 roku została odznaczona nadawanym przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.  

Starosta Niżański informuje, że wzorem lat ubiegłych, w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00, na terenie powiatu niżańskiego włączone zostaną syreny alarmowe, w celu oddania hołdu uczestnikom oraz cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym dniu 76 rocznicą godziny „W”, która dała początek temu jednemu z najważniejszych i zarazem tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Syreny będą uruchomione na czas 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia wywieszone zostaną flagi państwowe na budynkach samorządowych i w miejscach publicznych.

Z apelem do podkarpackich samorządów o uruchomienie syren, jak co roku, zwróciła się Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Działanie to ma na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego.Dnia 30 lipca br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Rada zapoznała się z raportem o stanie Powiatu Niżańskiego za 2019 r. przedstawionym przez Starostę Niżańskiego. Następnie przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Powiatu Niżańskiego, po czym Rada Powiatu, 15 głosami „za” przy 2 „wstrzymującym się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Skarbnik Powiatu Niżańskiego Maria Bednarz zapoznała radnych ze sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2019 rok.

Przewodniczący Zarządu dokonał podsumowania wykonanego budżetu oraz oceny najważniejszych inwestycji, jak również stopnia pozyskania środków zewnętrznych.

Następnie Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku Tomasz Tryka przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasz Ludian złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Powiatu jednogłośnie, 15 głosami „za” przy 2 „wstrzymującym się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, wyrażając poparcie dla wykonania budżetu za 2019 rok.

Rada uchwaliła Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło” na terenie powiatu niżańskiego w roku 2020; wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu „Poprawa Bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, złożonego w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” oraz wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ponad rok budżetowy 2020 w kwocie 120 tys. zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków położonych w Nisku na działce o nr ewid. 3412. Zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020, z terminem zapłaty w roku 2021.

Ponadto Rada dokonała zmian budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020. Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

            Zgodnie z wymogiem ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przystąpiono do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla tego Programu. Z projektem dokumentów można zapoznać się na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem http://powiatnizanski.pl/dokumenty/POSdPN.pdf

            Zachęcam mieszkańców Powiatu do zgłaszania uwag i wniosków do tych dokumentów.