Kierując się troską o zdrowie kobiet, zarówno ciężarnych jak i po porodzie, oraz prawidłowy rozwój dziecka, Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.
Głównym celem pilotażu jest wdrożenie w niżańskim Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, modelu żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym, a także promowanie zasad zdrowego odżywiania po zakończeniu pobytu w szpitalu, zwłaszcza w okresie karmienia piersią.

Podjęte działania mają na celu poprawę jakości żywienia pacjentek, zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji oraz wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, a także wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych na przyszłość. Zadaniem Szpitala jest zapewnienie kobietom w ciąży i w okresie poporodowym zbilansowanych posiłków, przygotowywanych specjalnie dla nich, z produktów wysokiej jakości.

Do pilotażu nie będą kwalifikowały się kobiety, u których z przyczyn zdrowotnych lekarz zalecił inna dietę niż podstawowa (np. cukrzycowa, woreczkowa, itp.), gdyż do programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej.

Program zakłada wprowadzenie 5 posiłków na dobę - trzy podstawowe, a do tego drugie śniadanie i podwieczorek. Szpital gwarantuje odpowiednie zestawienie posiłków, jeśli chodzi o składniki i wartość energetyczną tak, aby uzupełnić wydatek energetyczny, który jest zwiększony dla matek w drugim i trzecim trymestrze, czy też dla kobiet już po porodzie.

Warunkiem przystąpienia do pilotażu, jest wypełnienie podczas pobytu w szpitalu odpowiedniego formularza, wyrażającego chęć udziału w programie. Podczas pobytu na oddziale pacjentki mogą korzystać z konsultacji dotyczących zdrowego żywienia oraz porad laktacyjnych, poprzez rozmowy z dietetykiem lub położną w ustalonych godzinach konsultacji lub na życzenie pacjentki.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Nisku

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, która przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w kategoriach „strażak ochotnik” oraz „strażak PSP w Nisku”, do dnia 20 kwietnia 2020 roku, na podstawie „Karty zgłoszenia”, odbywa się zgłaszanie kandydatów do tej nagrody.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Zadania te określa ustawa z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) a ich realizacja wynika z problemów, z jakimi zgłaszają się konsumenci do Rzecznika.

 Podstawowym zadaniem Rzecznika jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych i informacji. Odbywa się to poprzez wizyty konsumentów w biurze Rzecznika w dniach i godzinach pracy, a także telefonicznie, pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W roku 2019 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) w Nisku, którego funkcję pełni Pani Ferdynanda Łątkowska, udzielił ogółem 195 porad, w tym 148 porad prawnych i informacji w sprawach konsumenckich oraz 30 informacji ogólnych i 17 porad niekonsumenckich (porady dla przedsiębiorców, dla kupujących towary i usługi od osób fizycznych).

Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, kierowany przez Naczelnika Wydziału Krzysztofa Zalewskiego.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2019 roku pracownicy Wydziału wykonywali działania obejmujące realizację zapisów szeregu ustaw, między innymi takich jak, Prawo: ochrony środowiska, geologiczne i górnicze, łowieckie, wodne, ustaw: o lasach, o ochronie przyrody, o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o rybactwie śródlądowym, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/65/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. administracji architektoniczno-budowlanej.

W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Architektury i Budownictwa, kierowany przez Naczelnika Wydziału Panią Ewę Kolasińską.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2019 roku wydano 614 pozwoleń na budowę, dotyczących 689 obiektów budowlanych, w tym m.in.:

  • 301 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 16 obiektów użyteczności publicznej,
  • 10 budynków przemysłowych i magazynowych,
  • 97 rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.