OGŁOSZENIE

            Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/169/2020 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia  30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych w zakresie:

 1. edukacji publicznej,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej,
 4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 5. polityki prorodzinnej,
 6. wspierania osób niepełnosprawnych,
 7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 8. kultury fizycznej i turystyki,
 9. ochrony środowiska i przyrody,
 10. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2021 roku wynosi 30.000 zł.

W 2019 roku na realizację podobnych zadań wydatkowano w formie dotacji 7.500 zł, a w 2020 roku kwotę 13.886 zł.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Oferty mogą składać zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

  prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań, które są w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w których wymagany jest finansowy wkład własny oraz dopuszcza się wnoszenie wkładu własnego ze źródeł publicznych, zwane dalej Oferentem. 

 2. W przypadku gdy Oferent jest w trakcie ubiegania się o dotację ze źródeł zewnętrznych, ale nie otrzymał decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Powiatu Niżańskiego zostanie przyznana warunkowo, do momentu otrzymania decyzji w tej sprawie.
 3. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Starostwa Powiatowego w Nisku. Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z Oferentem.
 4. W przypadku, gdy Oferent nie uzyska dotacji ze źródeł zewnętrznych deklarowanych w ofercie, nie zostanie z nim podpisana umowa na realizację zadania.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 6. W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana, Oferent dokonuje stosownie do przyznanej kwoty zmiany zakresu rzeczowego, harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę.
 7. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 8. Na zadania wyłonione w konkursie Oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe dofinansowanie z budżetu Powiatu Niżańskiego, z wyłączeniem pożyczek, o których mowa w uchwale Nr 407/2021 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych.
 9. Dotacja może zostać udzielona Oferentowi na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego o charakterze powiatowym, regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych, w wysokości do 100 % wymaganego wkładu własnego, tj. takiego, który ma obowiązek zapewnić zgodnie z zasadami innych konkursów/ programów/ funduszy. Dotacja nie może być wyższa niż 60% dotacji pozyskanej ze źródeł zewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. 10.  
 10. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego Oferenta w 2021 r. wynosi do 25% wartości zabezpieczonych w budżecie Powiatu Niżańskiego środków na ten cel. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po analizie kosztów oraz wagi projektu dla Powiatu i jego mieszkańców, wysokość dotacji może ulec zwiększeniu maksymalnie do 40% w/w środków.
 11. Kwota przeznaczona na realizację zadań może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu lub zaistnieją inne okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 12. Zadanie nie może w żadnej części być już finansowane z budżetu Powiatu Niżańskiego w ramach innych konkursów lub trybów udzielania dotacji, w tym z budżetów jego jednostek organizacyjnych.
 13. W przypadku, gdy Oferent pozyska już środki na wkład własny z innych źródeł niż budżet Powiatu Niżańskiego i będzie się starać o jego uzupełnienie w ramach niniejszego konkursu – suma środków finansowych wkładu własnego Oferenta nie może przekroczyć wymaganej przez instytucję zewnętrzną minimalnej wysokości.
 14. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bieżących wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 15. Ze środków dotacji nie mogą być finansowane:
  1. działalność gospodarcza,
  2. pokrycie deficytu działalności organizacji,
  3. odsetki od kredytów i pożyczek,
  4. działalność polityczna.
 16. Ze środków dotacji nie może być dofinansowany zakup sprzętu i urządzeń o charakterze inwestycyjnym.
 17. Zadanie wybrane do realizacji może być wykonywane przez Oferenta w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Środki pochodzące z dotacji Powiatu Niżańskiego nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta.
 18. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestniczek/uczestników zadania Oferent jest zobowiązany wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jest to warunek oceniany na etapie oceny formalnej oferty. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 19. W ofercie muszą zostać wypełnione wszystkie rubryki. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
 20. Oferent musi złożyć właściwe oświadczenia zawarte na końcu oferty (tj. należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi i pozostawić prawidłowe). Niezłożenie oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 21. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 22. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ust. 1, ust. 2-6 ustawy.
 23. Zarząd Powiatu może odmówić Oferentowi przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 24. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy oraz inne przepisy prawne.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być wykonane w całości w 2021 r., tj. do dnia 31 grudnia 2021 r., w terminie wskazanym w ofercie.
 2. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu przez Zarząd Powiatu Niżańskiego, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy Powiatem, a Oferentem.
 3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania wraz z jego rozliczeniem. Należy w nim także uwzględnić czas na dokonanie wszystkich płatności związanych z realizacją zadania, tj. faktur/rachunków wraz z opłaceniem zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne. Niedokonanie w/w płatności w terminie realizacji zadania skutkuje zwrotem dotacji.
 4. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu na rzecz Powiatu i jego mieszkańców, a także musi dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz Powiatu i jego mieszkańców.
 5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy dwie lub więcej organizacje pozarządowe/podmioty mogą złożyć ofertę wspólną. Prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej są określone w art. 14 ust. 3-5 ustawy.
 6. Zadanie określone w ofercie powinno być realizowane z należytą starannością zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, ofercie i umowie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Oferta powinna być zgodna z formularzem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 8. Oferta powinna zawierać w szczególności: zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, w tym dotyczący części finansowanej z funduszy zewnętrznych; opis rezultatów wskazany w części IV pkt 5 oferty, w tym informacje w tabeli (Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego); informację o zewnętrznych środkach finansowych, spoza Powiatu Niżańskiego, które Oferent pozyskał na realizację zadania, tj. nazwę funduszu/ programu/ konkursu, termin składania wniosku o dotację, termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z instytucją zewnętrzną udzielającą dotacji (link do zasad otrzymania funduszu zewnętrznego).
 9. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. kopię aktualnego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) – w przypadku, gdy aktualny dokument nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego (http://ems.ms.gov.pl/);
  2. pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji);
  3. kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione, aktualnego Statutu Oferenta;
  4. kserokopie załączników do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;
  5. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
  6. oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;
  7. zasady konkursu zewnętrznego/ dokumentacja konkursowa.
 10. Oferent posiadający uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowane netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje jej prawo odliczania podatku VAT w całości lub w części), a oferent nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.

 Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty przyjmowane będą do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
 2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, pokój nr 1, w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021 – wkłady własne”.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nisku.
 4. Oferty wraz z załącznikami, które nie zostały podpisane, zostały nieprawidłowo wypełnione, są niezgodne z obowiązującym wzorem, złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa) lub oferty złożone bez wymaganych załączników, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku wykorzystania zaplanowanej w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2021 rok puli środków nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru wniosków zamieszczona będzie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Termin opiniowania ofert przez Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Zarząd Powiatu Niżańskiego – do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Niżańskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 3. Zarząd Powiatu decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku, na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 5. Zarząd Powiatu Niżańskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
 6. Do uchwały Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 7. Skład Komisji Konkursowej określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Niżańskiego.
 8. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
 9. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną Komisje Konkursową zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w formie wsparcia.
 10. Przyjmuje się następujące kryteria wyboru ofert:
  1. kryteria oceny formalnej określa załącznik nr 3 do ogłoszenia,
  2. do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne,
  3. pozostałe braki występujące w ofertach, np. błędy rachunkowe, nie będą kwalifikowane jako uniemożliwiające merytoryczną ocenę oferty, natomiast będą brane pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej,
  4. kryteria oceny merytorycznej określa załącznik nr 4 ogłoszenia.
 11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 12. Osoby do kontaktu: Alina Kurlej – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji tel. 15 8415 408 wew. 222.

Pliki do pobrania