plakat

Projekt „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 192 osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba bierna zawodowo (pozostająca bez pracy), która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (należąca do tzw. kategorii osób NEET) lub osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej oraz pracująca w ramach umowy cywilno-prawnej, której łączny dochód miesięczny nie przekracza minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie.

Więcej informacji na stronie: https://podkarpackipower.pl/