Zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII i nadzwyczajnej XXIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2020 r.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Niżańskiego za 2020 rok.
 6. Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Powiatu Niżańskiego oraz w SPZZOZ w Nisku w okresie pandemii SARS-CoV-2.
 7. Zapoznanie się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym Powiatu Niżańskiego w 2020 roku.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Nisku z podjętych przez niżańską policję działań wobec przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w 2020 roku.
 11. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Niżańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego i zmianie ich nazwy.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pt. „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2021 rok.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.