Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu". W ramach programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.
Program skierowany jest do:
- uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach, położonych na terenie województwa podkarpackiego,
- uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,
- szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja-i-nauka/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu