grafika poglądowa

Ogłoszenie

 Zarząd Powiatu Niżańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZZOZ w Nisku niezbędne do przygotowania koncepcji pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku kandydaci mogą uzyskać w godz. 8:00-15:00 w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3 Maja 32 C, pok. 18, tel. 15 8412 700 wew. 221.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
 4. Kandydat na dyrektora nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza na temat zadań realizowanych przez SPZZOZ w Nisku.
 2. Wiedza na temat przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych.
 3. Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych).
 4. Umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku.
 5. Komunikatywność oraz kreatywność.
 6. Umiejętność organizowania pracy, motywowania pracowników, egzekwowania poleceń i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
 7. Doświadczenie w zakresie wprowadzania standardów i procedur medycznych.
 8. Wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
 9. Znajomość języka obcego. 

III.  Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SPZZOZ.
 3. Opis przebiegu pracy
 4. Dokumenty, materiały, informacje lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.
 5. Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
 6. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 7. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku (do 4 stron formatu A4).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.
 9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 10. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ponadto kandydat może złożyć również:

 1. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 2. Referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kopie tych dokumentów (potwierdzenie za zgodność powinno zawierać imię, nazwisko, miejscowość i datę potwierdzenia). Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Aplikację z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku”  należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu; aplikacje, które nie wpłyną do urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane).

Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania (korespondencyjny) i numer telefonu kandydata.

Termin na złożenie wymaganych dokumentów upływa w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu Niżańskiego uchwałą nr XXXI/199/2021 z dnia 27.04.2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Sali narad, pok. Nr 20, Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

V. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 2, tel/fax. 15 8412 700, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Funkcjonujący dotąd w Starostwie Powiatowym w Nisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Andrzej Kołodziej staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8412 700 w.127 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

  Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku.

  Na podstawie:

  Art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430).

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  Brak odbiorców danych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgodnie z kategorią archiwalną tj.:

  5 lat od zakończenia sprawy, liczone od 1 stycznia roku następnego.

 7. Posiada Pani/Pan prawo:

  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu,

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.