Zapraszam  na XXXIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2020 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
 10. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 12. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021.
 15. Sprawozdanie Dyrektora SPZZOZ w Nisku z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2020.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko