plakat

M A T U R Z Y S T O !!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny,
chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich
i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr
powinieneś to przeczytać!
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
ogłasza:


Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022


Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2021r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www. stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2021r. do dnia 16 sierpnia 2021r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022” - Segment IA.
Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl
Informacji o programie udzielają:


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź 
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
tel. 17 853 78 87