Nisko, dnia 12 lipca 2021 r.

G.6821.1.28.2021

 OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 Starosta Niżański

 zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości, w celu budowy budynku „Domu kultury w Chałupkach” wraz z infrastrukturą rekreacyjno – sportową i niezbędną infrastrukturą techniczną, oznaczonej numerem działki 334/1, położonej w obrębie Kopki – jednostka ewidencyjna Rudnik nad Sanem – obszar wiejski, posiadającej powierzchnię 0,5186 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, opisanej adresem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, na okres 2 miesięcy.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiatnizanski.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.powiatnizanski.pl, a także publikuje się w prasie o zasięgu ogólnopolskim (serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl).

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Starosta Niżański. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym przez Starostę Niżańskiego postępowaniem administracyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Dla klienta" http://powiatnizanski.pl/dla-klienta.