Zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII i nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2021 r.
 4. Zapoznanie się z analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w 2020 roku.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk, Kolbuszowa.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Przędzel w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R, w m. Huta Krzeszowska w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R i drogi powiatowej Nr 1045R, w m. Nisko w ciągu drogi powiatowej Nr 1057R, w m. Ulanów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R, w m. Nowy Nart w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Krzeszów Górny w ciągu drogi powiatowej Nr 1072R, w m. Jarocin w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1041R i Nr 1039R w m. Bieliny w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych”.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Krzywdy w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R, w m. Jarocin w ciągu drogi powiatowej Nr 1041R, w m. Rudnik nad Sanem w ciągu drogi powiatowej 1069R, w m. Kurzyna Średnia w ciągu drogi powiatowej Nr 1044R wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Searching for Home” („Szukając domu”) w Programie Erasmus+.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko