Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r.

W ramach konkursu przewidziana jest realizacja zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego w 2022 r. poprzez organizację imprez sportowych, w tym imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. Imprezy sportowe muszą być:

  • ogólnodostępne,
  • skierowane do mieszkańców woj. podkarpackiego,
  • realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Ponadto imprezy sportowe muszą mieć charakter ponadlokalny (ponadpowiatowy). Kryterium uważa się za spełnione, jeśli w imprezie będą brać udział mieszkańcy co najmniej dwóch powiatów z terenu woj. podkarpackiego.

Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie wynosi 10 000,00 zł.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/sport/8761-otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2022-r-organizacja-imprez-sportowych