UCHWAŁA Nr 561 / 2021
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku

 Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku przyznając dotacje następującym podmiotom:

1) Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego- Prowincja Polska, 03-683 Warszawa, ul. Płońska 20, na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w wysokości 800.037 zł,

2) Caritas Diecezji Sandomierskiej, 27 – 600 Sandomierz, ul. Opatowska 10 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 280.000 zł,

3) Caritas Diecezji Sandomierskiej, 27 – 600 Sandomierz, ul. Opatowska 10 na program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (realizacja) w wysokości 8.314 zł.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

 §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

Robert Bednarz