Zapraszam na XLI nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VIII)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawę ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2021.
  7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko