Z a p r a s z a m na XLIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Powiatu Niżańskiego, wstępującego w miejsce wygaszonego mandatu radnego.
 3. Przyjęcie protokołów z XLII i nadzwyczajnej XLIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 4. Zapoznanie się z informacją o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Nisku w 2021 oraz o zadaniach na rok 2022.
 5. Zapoznanie się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym Powiatu Niżańskiego w 2021 roku.
 6. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie niżańskim w 2021 roku.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Niżańskiego za 2021 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2021 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku w roku 2021 oraz ocenę stanu zimowego utrzymania dróg (2021/2022) na terenie Powiatu Niżańskiego, a także zamierzeń w zakresie robót drogowych na 2022 r.
 11. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2021 roku oraz zamierzenia na 2022 rok.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Powiatu Niżańskiego.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przyszłość planety w naszych rękach. Działamy wspólnie teraz!” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (PO WER).
 15. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko