Zapraszam na XLV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o zagrożeniu przestępczością nieletnich na terenie Powiatu Niżańskiego za rok 2021.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2021 r. – stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Niżańskim.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2021.
 7. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2021 r. na drogach powiatowych oraz w zakresie obiektów i zadań innych niż drogi.
 8. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2021 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.
 15. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 17. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 18. Zapoznanie się z raportem o sytuacji finansowo – ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2021.
 19. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora SPZZOZ w Nisku z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2021.
 20. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2021 rok.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego.
 22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.
 23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.
 25. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.
 26. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022.
 27. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.
 28. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 29. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 30. Wolne wnioski i informacje.
 31. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko