plakat

NEXORIS Sp. z o.o. informuje, iż od 01.04.2022 r. realizuje projekt pt. „KOBIECY IMPULS ZAWODOWY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, pozostających bez pracy (52 Kobiet bezrobotnych i 18 Kobiet biernych zawodowo) do 31.05.2023 r. poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej (tj. indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy), wyposażającej Uczestniczki projektu w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe skutkujące podjęciem pracy przez min. 42 z nich.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 70 Kobiet w wieku 30 lat i więcej (od 30 dnia urodzin) pozostających poza rynkiem pracy tj. bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące (zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego) obszar województwa podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. Kobieta
 2. Wiek 30 lat i więcej
 3. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 4. Zamieszkiwanie zgodnie z KC na obszarze województwa podkarpackiego
 5. Brak jednoczesnego udziału w więcej niż jednym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 4h/os.)
 3. grupowe poradnictwo zawodowe na 5 grup śr. po 14 os/gr. w wymiarze 16h/gr. 
 4. szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 5. szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 6. staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 7. indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 7h/os.)

Dodatkowo w ramach projektu Uczestniczka otrzymuje:

 1. Ubezpieczenie NNW
 2. Zwrot kosztów dojazdu
 3. Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 4. Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych
 5. Stypendium szkoleniowe
 6. Stypendium stażowe

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu rozpoczyna się w dniu 19.04.2022 r. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie IV – VIII 2022 r. w 5 rundach śr. co miesiąc. W każdej rundzie zostanie zakwalifikowanych 14 osób. I grupa Uczestniczek projektu zostanie uruchomiona w V 2022 r.

Więcej informacji