Grafika

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie 

 

Projekt "GWIAZDY KARIERY" jest skierowany do kobiet, które są:

- w wieku 30 lat i więcej

- bezrobotne lub bierne zawodowo

- zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

- nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze  środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

- 5-miesięczne staże zawodowe

-szkolenia zawodowe

-szkolenia kompetencyjne

-spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem

- grupowe poradnictwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering.