Od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wypełniając wniosek o przyznanie wsparcia, należy upewnić się, czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, ważne jest uaktualnienie tych informacji w biurze powiatowym ARiMR, ponieważ wysokość dofinansowania pozostaje uzależniona od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75, 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. Do rozdysponowania jest 70 mln zł. Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania. Koła są zobowiązane wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r. W 2021 roku koła gospodyń wiejskich uzyskane dofinasowanie przeznaczały najczęściej na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/381589-pomoc-finansowa-na-realizacje-celow-statutowych-kol-gospodyn-wiejskich.html

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol