Zapraszam na XLVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 4. Zapoznanie się z analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w 2021 roku.
 5. Zapoznanie się z informacją o działalności SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2022 roku oraz informacją o realizacji umowy z NFZ przez SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2022 roku.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV” złożonego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem”.
 13. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pt. „Cyfrowy Powiat” złożonego w ramach konkursu grantowego nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko